Et travlt år i bestyrelsen

Bestyrelsen fik i 2018 ny formand og flere nye medlemmer. PKA-pensionskasserne har gennem en årrække udvidet uddannelsesaktiviteterne for bestyrelsesmedlemmerne, bl.a. pga. en stadig stigende kompleksitet inden for pensionsområdet og skærpede lovkrav. For at få en god start på bestyrelsesarbejdet gennemførte de nye medlemmer et introduktionsforløb om PKA-fællesskabet og det ansvar, man har som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsens repræsentanter deltager desuden i en specielt udviklet, casebaseret bestyrelsesuddannelse på Copenhagen Business School, hvilket er et krav fra Finanstilsynet. 

Temadage og seminarer gav ny inspiration

I september samledes medlemmerne fra alle fire PKA-bestyrelser til bestyrelsesseminar, der gav plads til ny viden og inspiration til, hvordan PKA kan udvikle sig fremadrettet. Bestyrelsesmedlemmerne drøftede ud fra eksterne oplæg blandt andet arbejdsmarkedspensionernes samfundsmæssige betydning og hvordan pensionskassen som investor kan spille en rolle i forhold til udviklingen på transportområdet og som social og finansiel aktør i forhold til udviklingen på ejendomsmarkedet. I starten af året var bestyrelsesmedlemmerne fra alle fire PKA-bestyrelser desuden samlet til temadag, hvor de ud fra oplæg fra administrationen drøftede de områder, hvor Finanstilsynet ved den ordinære inspektion i 2017 havde bedt om yderligere redegørelser.

Aldersopsparing og hjælp ved sygdom

Ved generalforsamlingen i 2018 fik bestyrelsen bemyndigelse til at implementere pensionsreformen, som har til formål at mindske de samspilsproblemer, som opstår, når opsparet pension modregnes i de offentlige ydelser. Bestyrelsen besluttede, at alle medlemmer som udgangspunkt flyttes til den nye aldersopsparing, men at alle medlemmer skal have mulighed for at fravælge den. PKA vil informere alle medlemmer om ændringen. Og de medlemmer, som aldersopsparing ikke umiddelbart vil være til fordel for, vil blive rådgivet om dette.

Bestyrelsen drøftede også, om medlemmerne får den tilstrækkelige økonomiske hjælp ved sygdom. Overvejelserne mundede ud i en beslutning om en forhøjelse af summen ved ressourceforløbsydelse fra et skattefrit engangsbeløb på 80.000 kr. til 100.000 kr. samt mulighed for, at medlemmerne kan få summen udbetalt to gange. 

Fokus på nye investeringsmuligheder

Pensionskassen har en solid økonomi og gode forudsætninger for at få medlemmernes opsparinger til at vokse. 2018 viste sig dog at blive et udfordrende investeringsår inden for flere forskellige investeringsklasser, og derfor har pensionskassens investeringsstrategi og risikospredning været et fast punkt på bestyrelsens dagsorden. Bestyrelsen tog stilling til nye, store investeringsmuligheder, og det førte fx til en investering på to mia. kr. i to solcelleparker i Californien. 

Finanstilsynet på inspektion

Finanstilsynet foretog i februar 2018 en inspektion af tre af PKA-pensionskassernes investeringer i infrastruktur, hvor de valgte at gennemgå otte udvalgte investeringer, bl.a. i forhold til, hvordan pensionskassernes organisering og processer er for investering i infrastruktur. Inspektionen var en del af en bredere temaundersøgelse af udvalgte pensionsselskabers investeringer i infrastrukturaktiver. 

Bestyrelsen fik afrapporteringen fra Finanstilsynet i december 2018, og med afrapporteringen fulgte en række påbud og krav om redegørelser bl.a. afledt af Finanstilsynets nye ”Vejledning om alternative investeringer og gode investeringsprocesser i lyset af prudent person-princippet”, som udkom i juni 2018.

Finanstilsynet konstaterer, at pensionskassen ultimo 2017 havde investeringer i alternative investeringer på knapt 40% af de samlede aktiver, hvoraf porteføljeandelen i infrastrukturaktiver udgør 8%. PKA har i perioden 2013-2018 opnået et gennemsnitligt årligt afkast på direkte infrastruktur på ca. 10%.

PKA tager Finanstilsynets redegørelse til efterretning, og er i gang med at sikre efterlevelsen. Påbud og redegørelser skal være efterlevet senest ultimo juni 2019 og bliver drøftet på bestyrelsesmødet i første halvår 2019. 

Samarbejde med Danica undersøges af myndighederne

PKA indgik i 2018 et samarbejde med Danica om at give et tilbud på en firmapensionsordning. Det gjorde PKA først og fremmest, fordi samarbejdet og en eventuel tilgang af nye medlemmer kunne komme både de nye og eksisterende PKA-medlemmer til gode. PKA bød på de overenskomstansatte HK’eres pensionsordning i den pågældende virksomhed, mens Danica bød på ledernes pensionsordning. 
Konkurrencemyndighederne anmeldte i 2018 samarbejdet til SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet), da de mener, at der er et problem i forhold til konkurrencereglerne. PKA modtog en sigtelse fra SØIK, og sagen kører videre i 2019. PKA kan risikere at skulle betale en bøde i sagen. PKA har i hele processen har været åbne om samarbejdet både over for kunden, offentligheden og myndighederne.